MATURA MAJ 2024 r.

harmonogram

15.3.2024

Szanowni Słuchacze,

Poniżej publikujemy najważniejsze informacje związane z egzaminem maturalnym w tegorocznej sesji. Prosimy o zapoznanie się z komunikatami CKE.

MATURA 2024:

Przypominamy, że na egzamin maturalny należy wziąć dowód osobisty i czarny długopis oraz dodatkowo na :

* matematykę – linijkę , cyrkiel, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

geografię – linijkę, lupę, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

 chemię – Formuła 2015 -linijkę, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb). Formuła 2023 - linijkę, kalkulator naukowy **

* fizykę – Formuła 2015 - linijkę, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb)., Formuła 2023 - linijkę, kalkulator naukowy **

* historię – lupę.

* historię sztuki – lupę.

biologię –  linijkę, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

wiedzę o społeczeństwie–  kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

·         do sal egzaminacyjnych nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz elektronicznych nośników informacji ani z nich korzystać ;

·         na egzaminy należy stawić się min. 30 minut przed wyznaczonym czasem ;

·         ogłoszenie wyników egzaminów pisemnych, po sesji majowej : 9 lipca 2024r.

SESJA POPRAWKOWA EGZAMINU MATURALNEGO:

·         do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić tylko słuchacz , który nie zdał egzaminu dokładnie z jednego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej i przystąpił do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i  jednego dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Część pisemna – 20 sierpnia 2024 r. (wtorek), godz. 9:00

·         ogłoszenie wyników po sesji poprawkowej : 10 września 2024 r.

** Kalkulator naukowy – jest wyłącznie przyborem pomocniczym umożliwiającym wykonywanie obliczeń matematycznych na egzaminie maturalnym z fizyki lub chemii. Kalkulator naukowy dopuszczony na egzamin maturalny z fizyki lub chemii musi spełniać następujące warunki (zastrzeżenia i wymagania):

1) kalkulator naukowy jest przyborem pomocniczym, a nie materiałem pomocniczym. Oznacza to, że nie może on zawierać ani być nośnikiem jakichkolwiek informacji/materiałów fizycznych lub chemicznych, np. wzorów, twierdzeń, praw, przykładowych zadań, stanowiących dodatkową pomoc – ponad możliwość wykonania obliczeń matematycznych

2) kalkulator naukowy musi być wyposażony w funkcje umożliwiające obliczanie: a) wartości funkcji logarytmicznych b) wartości funkcji trygonometrycznych (i odwrotnych do nich) c) wartości potęg o dowolnym wykładniku rzeczywistym

3) kalkulator naukowy może być wyposażony w funkcje (z zastrzeżeniem pkt 4.–6.) umożliwiające wykonywanie dowolnych obliczeń matematycznych

4) kalkulator naukowy nie może być wyposażony w technologie umożliwiające łączenie się z innym urządzeniem oraz z internetem (np. Wi-Fi, Bluetooth)

5) kalkulator naukowy nie może być wyposażony w technologie umożliwiające odtwarzanie i rejestrowanie obrazu i dźwięku

6) kalkulator nie może być wyposażony w funkcje programowania. Rozumie się przez to, że nie może on mieć możliwości wcześniejszego (tzn. przed egzaminem) wprowadzenia kodu (lub informacji) umożliwiającego wykonanie/odtwarzanie określonych zadań, w tym wprowadzenia wzorów, twierdzeń, przykładowych zadań z rozwiązaniami i jakichkolwiek innych informacji stanowiących dodatkową pomoc czy dodatkowy materiał pomocniczy.