PRAKTYKI ZAWODOWE

Rok szkolny 2021/2022

15.3.2022

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, że do dnia 31 sierpnia 2022 r. praktyki zawodowe słuchaczy szkół policealnych mogą zostać zaliczone również w przypadku, gdy słuchacz:

 

1) posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;

2) zrealizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa.

 

KIERUNKI ORAZ SEMESTRY, które muszą rozliczyć się z praktyki zawodowej :

TECHNIK ADMINISTRACJI obecny semestr III - realizuje praktykę na III semestrze ,

Osoby z IV semestru, które nie zrealizowały praktyki zawodowej na semestrze III, mogą rozliczyć się z niej na obecnym semestrze.

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH obecny semestr IV - realizuje praktykę na IV semestrze,

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY obecny semestr III realizuje praktykę na semestrze III

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA obecny semestr III realizuje praktykę na semestrze III.

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA obecny semestr II realizuje praktykę na semestrze II.

TECHNIK MASAŻYSTA - obecny semestr III.

Uzupełnioną dokumentację z praktyki zawodowej należy dostarczyć do dnia 10.05.2022r.

Poniżej w załącznikach:

  • Dziennik praktyki zawodowej

  • Program praktyki zawodowej poszczególnych kierunków kształcenia zawodowego według którego powinien być uzupełniony dziennik praktyk zawodowych

  • Wymiar godzin oraz miejsce realizacji praktyki zawodowej na poszczególnych kierunkach kształcenia zawodowego

  • Umowa o praktyczną naukę zawodu

Do sekretariatu dostarczamy: umowę o praktyczną naukę zawodu ( kompletną w pieczątki i podpisy Organizatora praktyk zawodowych ) i dziennik praktyk zawodowych do 10.05.2022r.